Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

  • Kontrast
  • Układ strony
  • Rozmiar czcionki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, ul. Wroniecka 30, 64–500 Szamotuły
  Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego zamek@zamek.org.pl
 2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e–mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
  1. realizacji zadań wynikających ze statutu Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  3. realizacji działań promocyjnych Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,
  3. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej
  niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
  5. do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a–f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
  narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Muzeum – Zamek Górków w
  Szamotułach jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania
  obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
 9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.