Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

  • Kontrast
  • Układ strony
  • Rozmiar czcionki

Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis internetowy jest zgodny ze standardami W3C oraz WCAG 2.1 na poziomie AA, dostosowany do urządzeń mobilnych oraz częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak jest opisów do grafik i zdjęć w postaci tekstu alternatywnego dla osób korzystających z czytników tekstu
 • dotychczas nie zawsze stosowane były atrybut “alt” dla obiektów graficznych. Będą stosowane od momentu wejścia w życie Ustawy. Uzupełnienie atrybutów fotografiom umieszczonym dotychczas na stronie niosłoby za sobą nadmierne obciążenie.
 • obecnie stosuje się znaczniki do formatowania nagłówków zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1. Duża część treści została sformatowana i opublikowana przed wejściem w życie Ustawy. Zostaną poprawione formatowania treści szczególnie istotnych dla bieżącej działalności Muzeum, a w dalszej kolejności najważniejszych i najczęściej odsłanianych informacji archiwalnych. Poprawienie dostępności całej strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenie.
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
   • pochodzą z różnych źródeł,
   • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
   • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
   • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Obsługa

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter )

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji

Na stronie znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Nasz serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Julia Anioł
e-mail: zamek@zamek.org.pl
lub skontaktować się z sekretariatem telefonicznie pod numerem: 61 292 18 13

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach ul. Wroniecka 30, 64-500 Szamotuły

Główne wejście do Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach znajduje się od ul. Szczuczyńskiej

Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami przysługuje wstęp wolny do Muzeum za okazaniem stosownych dokumentów.

Drogi służące do przemieszczania pomiędzy budynkami są utwardzone.

W skład Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach wchodzi 5 budynków:

  1. Zamek

   Do budynku zamku prowadzi jedno wejście. Wszystkie kondygnacje budynku przeznaczone są na cele ekspozycyjne. Do wejścia prowadzą schody – brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Brak toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  2. Baszta Halszki

   Do budynku baszty prowadzi jedno wejście. Wszystkie kondygnacje budynku przeznaczone są na cele wystawowe. Do wejścia prowadzą schody – brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Brak toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  3. Oficyna wschodnia

   Do budynku oficyny wschodniej prowadzi jedno wejście. Na parterze budynku znajdują się biura pracowników administracyjnych. Na piętrze zlokalizowane zostały biura pracowników merytorycznych. Do wejścia prowadzą schody – brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Brak toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  4. Oficyna zachodnia

   Do budynku oficyny zachodniej prowadzi jedno wejście. Na parterze budynku znajduje się kasa biletowa. Pomieszczenia wystawowe zlokalizowane są na parterze oraz na piętrze budynku. Do wejścia prowadzą schody – brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Brak toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  5. Spichlerz

   Do budynku spichlerza prowadzi jedno wejście. Na parterze budynku prezentowane są wystawy czasowe. Do wejścia prowadzą schody – z podjazdem dla osób poruszających się na wózku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Brak toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.