Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

  • Kontrast
  • Układ strony
  • Rozmiar czcionki

Fundacja Muzeów Wielkopolskich ogłasza otwarcie corocznego konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „IZABELLA 2010” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 1. Idea Konkursu

  Organizatorem Konkursu jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich.
  Konkurs o nagrodę IZABELLA ma na celu wybór i promocję najwybitniejszych dokonań z zakresu działań muzealniczych regionu. Wyróżnia instytucje muzealne, autorów oraz realizatorów najlepszych wydarzeń muzealnych.

 2. Zasady i Warunki Uczestnictwa w Konkursie

  1. W Konkursie mogą uczestniczyć muzea wszystkich typów z województwa wielkopolskiego, niezależnie od przynależności organizacyjnej i statutowych zasad działalności.
  2. Na Konkurs mogą być zgłaszane wybitne przedsięwzięcia muzealne zorganizowane przez wielkopolskie muzea w czterech kategoriach.
  3. Zgłoszenie do Konkursu może dotyczyć tylko jednego projektu w każdej kategorii.
  4. Ocenie podlegać będzie poziom merytoryczny i organizacyjny przedsięwzięcia, atrakcyjność i innowacyjność tematu, promocja muzeum i regionu, znaczenie społeczne, oraz jakość załączonej dokumentacji.
 3. Kategorie

  W ramach Konkursu przyznawane są nagrody w następujących kategoriach:

  • Kategoria I – Działalność wystawiennicza

   Wszystkie działania wystawiennicze dotyczące różnej tematyki:

   • sztuki,
   • archeologii,
   • etnografii,
   • literatury,
   • techniki,
   • medycyny,
   • przyrodnicze,
   • historyczne,
   • inne
  • Kategoria II – Działalność edukacyjna, promocyjna, marketingowa

   • programy edukacyjne,
   • programy oświatowo-wychowawcze,
   • programy promocyjne,
   • działania marketingowe
  • Kategoria III –Działalność naukowa i konserwatorska

   • programy badawcze,
   • konferencje, /sesje, seminaria, sympozja,
   • dokonania konserwatorskie,
   • opracowania metod konserwatorskich,
   • programy komputerowe
  • Kategoria IV – Wydawnictwa

   • publikacje / katalogi, foldery, wydawnictwa książkowe, wydawnictwa multimedialne itp.
   • filmy
 4. Pzyznawanie Nagród

  1. O przyznaniu nagród i wyróżnień decyduje powołana w tym celu Kapituła Konkursu.
  2. Laureat Konkursu otrzymuje Nagrodę Główną statuetkę „IZABELLA” w poszczególnych kategoriach.
  3. Ponadto przyznawane są nagrody i wyróżnienia, które mogą być zbiorowe i indywidualne.
  4. Kapituła ma prawo przyznać również nagrodę specjalną.
  5. Okolicznościowy dyplom otrzymują wszyscy uczestnicy Konkursu.
  6. Fundatorem nagród i wyróżnień jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich, Urząd Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, inne instytucje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.
 5. Kapituła

  1. Kapitułę Konkursu powołuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
  2. W skład Kapituły liczącej od 5 do 7 osób wchodzą przedstawiciele:
   • Zarządu Fundacji,
   • środowiska muzealniczego,
   • nauki,
   • artystów plastyków,
   • mediów.
  3. Decyzje Kapituły zapadają w trybie jawnym i są ostateczne.
  4. Kapituła zastrzega sobie prawo do przesunięcia zgłoszenia do innej kategorii.
  5. Kapituła ma prawo nie przyznawania nagrody w danej kategorii zwiększając pulę nagród w innych kategoriach.
  6. Sekretariat Konkursu sporządza protokół z posiedzenia Kapituły i prowadzi rejestr przyznanych nagród.
 6. Warunki Zgłoszenia

  1. Muzea deklarujące udział w corocznej edycji Konkursu składają zgłoszenie na adres Sekretariatu Konkursu.
  2. Zgłoszenie winno zawierać:
   • kartę uczestnictwa /wg wzoru
   • opis przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem zgłoszenia
   • podstawową dokumentację: scenariusz , program, film, program , egzemplarz publikacji itp.
   • dokumentację uzupełniającą: fotograficzną, filmową, recenzyjną, informację o działaniach towarzyszących, frekwencję, zasięg przedsięwzięcia, znaczenie społeczne itp. /w postaci załączników/.
  3. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
 7. Ogłoszenie Wyników

  1. Zakończenie edycji wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbywa się podczas corocznego spotkania środowisk muzealniczych w Wielkopolsce na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
  2. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju, w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów.

Adres Sekretariatu Konkusu:

Muzeum – Zamek Górków
ul. Wroniecka 30
64 – 500 Szamotuły
z dopiskiem: IZABELLA

Termin Tegorocznego Zgłoszenia:

15 kwietnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego)