Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Powiat Szamotulski realizuje operację pn. „Wydanie publikacji promującej zabytki Powiatu Szamotulskiego i jego historię połączone z organizacją gry terenowej”, która wybrana została do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”.

W ramach operacji planowane jest wydanie publikacji nt. zabytków Powiatu Szamotulskiego i jego historii, w tym obszaru „Dolina Samy”, a także przeprowadzenie – w gminie Szamotuły – gry terenowej poświęconej tematyce zaprezentowanej w powstającej publikacji, tj. dziedzictwu historycznemu i kulturowemu Ziemi Szamotulskiej. W/w gra terenowa, ogólnodostępna dla młodzieży w wieku do 15 lat z terenu Powiatu Szamotulskiego, przeprowadzona zostanie 10 października br. – rozpoczęcie o godz. 9.00 w Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, ul. Wroniecka 30 (szczegółowe informacje o grze terenowej określa m.in. regulamin gry, dostępny na stronie internetowej Powiatu Szamotulskiego oraz partnerów). Gra terenowa stanowić będzie atrakcyjną formę zaprezentowania młodzieży, informacji nt. zabytków i historii regionu oraz element promocji obszaru „Dolina Samy”, w tym upowszechniania wiedzy o tym obszarze.
W realizacji operacji przewidziany jest udział partnerów, tj. Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach.
Całkowity koszt operacji: 39 652,97 zł, w tym dofinansowane 30 131,04 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu prezentacje i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego Powiatu Szamotulskiego.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja odpowiedzialna za treść materiału informacyjnego – Powiat Szamotulski

Starostwo Powiatowe w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 4
tel. 061 29 28 700; fax 061 29 21 880
e-mail: starostwo@szamotuly.com.pl
www.powiat-szamotuly.pl
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi