Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Dyrektor

Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach

Wroniecka 30

 

o g ł a s z a

 

przetarg ofertowy na

dzierżawę budynku oficyny zachodniej

(o powierzchni zabudowy 139,7m2, powierzchni użytkowej 286,2m2)

Wraz z TARASEM I PARKINGIEM

(o powierzchni 350m2 i 120m2)

Na terenie Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach

z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno – hotelową

Bliższych informacji w sprawie przetargu udziela organizator (tel. 61/29-218-13, w godz. 7.30-15.30).

Regulamin przetargu wraz z załącznikami  można uzyskać w siedzibie Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach ul. Wroniecka 30,  64-500 Szamotuły  lub na stronie internetowej muzeum : www.zamek.org.pl.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę budynku oficyny zachodniej wraz z tarasem i parkingiem” należy składać w sekretariacie Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach przy ul. Wronieckiej 30, do dnia    15.02.2023 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 luty 2023 roku, w Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, ul. Wroniecka 30, 64-500 Szamotuły, w bibliotece Muzeum, o godz. 10.15.

Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapraszam osoby zainteresowane do udziału w przetargu.

Regulamin przetargu

Załącznik nr 1 – oświadczenie

Załącznik nr 2 – projekt umowy dzierżawy lokalu gastronomiczno-hotelowego