Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

  • Kontrast
  • Układ strony
  • Rozmiar czcionki

Powiat Szamotulski w partnerstwie z: Gminą Kaźmierz, Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, Zespołem Szkół nr 2 w Szamotułach zaprasza na Powiatowy Rajd Rodzinny pod hasłem: „Poznajemy dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe Powiatu Szamotulskiego” z metą na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach.

W dniu 27 września 2014 roku organizowany w ramach operacji pn. „Wydanie publikacji promującej dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Powiatu Szamotulskiego połączone z organizacją rajdu” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tzw. „Małe projekty”.
Rajd przeprowadzi – na zlecenie Powiatu Szamotulskiego – Biuro Turystyki Szkolnej „Kraj-Tur”, Szczepankowo.

Powiat Szamotulski realizuje operację pn. „Wydanie publikacji promującej dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Powiatu Szamotulskiego połączone z organizacją rajdu”, która wybrana została do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”.

W ramach operacji zaplanowano wydanie publikacji promującej walory przyrodnicze i kulturowe Powiatu Szamotulskiego, w tym obszaru „Dolina Samy”, a także zorganizowanie rajdu pieszo – rowerowego na terenie gmin Szamotuły i Kaźmierz, poświęconego tematyce zaprezentowanej w powstającej publikacji. Rajd pod hasłem „Poznajemy dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe Powiatu Szamotulskiego”, zaplanowano na 27 września br. Rajd jest bezpłatny, ogólnodostępny dla mieszkańców szamotulskiego powiatu (szczegółowe informacje dot. rajdu, w tym warunków uczestnictwa, określone są w załączonym poniżej Regulaminie rajdu). Rajd stanowić będzie atrakcyjną formę promocji obszaru „Dolina Samy”, w tym jego walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych, jak również upowszechniania wiedzy o tym obszarze. Sprzyjać będzie integracji społeczności z terenu Powiatu Szamotulskiego oraz zaszczepieniu aktywnego stylu życia wśród mieszkańców powiatu różnych grup wiekowych. Dla uczestników rajdu, na mecie, zorganizowane zostaną konkursy rekreacyjne i sprawnościowe, a także konkurs wiedzy o LGD „Dolina Samy” i walorach przyrodniczo – kulturowych powiatu. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z atrakcjami kulturowymi i przyrodniczymi w wybranych miejscowościach gmin Szamotuły i Kaźmierz, jak również zwiedzenia obiektów szamotulskiego Muzeum – Zamek Górków.

W realizację operacji zaangażowani są partnerzy, tj. Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, Gmina Kaźmierz oraz Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach.
Całkowity koszt operacji: 25 244,69 zł, w tym dofinansowanie 16 255,19 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu prezentacje i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Powiatu Szamotulskiego.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja odpowiedzialna za treść materiału informacyjnego – Powiat Szamotulski

Starostwo Powiatowe w Szamotułach

64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 4

tel. 061 29 28 700; fax 061 29 21 880

e-mail: starostwo@szamotuly.com.pl

www.powiat-szamotuly.pl

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Regulamin Powiatowego Rajdu Rodzinnego pod hasłem: „Poznajemy dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe Powiatu Szamotulskiego”

Cele rajdu:

 • upowszechnienie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Szamotulskiej,
 • popularyzacja dziedzictwa kulturowego, zabytków i pomników przyrody,
 • popularyzacja aktywnego stylu życia – czynnych form wypoczynku (w tym: turystyki pieszej i rowerowej) wśród mieszkańców Powiatu Szamotulskiego różnych grup wiekowych,
 • integracja społeczności lokalnej – dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin z obszaru powiatu szamotulskiego

Organizatorzy

Organizatorem Powiatowego Rajdu Rodzinnego pod hasłem: „Poznajemy dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe Powiatu Szamotulskiego” jest Powiat Szamotulski, na zlecenie którego imprezę przeprowadzi Biuro Turystyki Szkolnej „Kraj-Tur”, Szczepankowo.

Partnerzy:

 • Gmina Kaźmierz,
 • Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach,
 • Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach.

Rajd jest realizowany w ramach operacji pn. „Wydanie publikacji promującej dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Powiatu Szamotulskiego połączone z organizacją rajdu”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tzw. „Małe projekty”.

III. Termin, trasa i meta

Termin: 27 września 2014 roku

Start:

 • Kaźmierz – boisko szkolne Gimnazjum im. A. Mickiewicza, ul. Gimnazjalna 3 – start tras – godz. 8.00;
 • Szamotuły – Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, ul. Wroniecka 30 – start tras – godz. 9.00;
 • 8.00 – start tras rowerowych o dł. 15-25 km (Gminy: Kaźmierz, Szamotuły).
  Na trasie rowerowej przewidziane zwiedzenie przez każdą z grup trzech miejsc z ciekawymi obiektami przyrodniczymi i kulturowymi (zabytki, pomniki przyrody, itp.). Każda z grup otrzyma zadania do wykonania na trasie.
 • 8.30 – start tras pieszych o dł. ok. 8-10 km (gmina Szamotuły)
  Na trasach: rowerowych i pieszych przewidziane jest zwiedzanie wybranych obiektów kulturowych Powiatu Szamotulskiego, w tym Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach.

Meta:

 • Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3, 64-500 Szamotuły – początek funkcjonowania mety – godz. 11.00
 • 11.00 – początek funkcjonowania mety (stoiska z materiałami rajdowymi, materiałami promującymi imprezę oraz LGD „Dolina Samy”, konkursami).
 • 11.00-12.30 – konkursy, występy/pokazy
 • 12.00-13.00 – posiłek regeneracyjny (grochówka)
 • 13.00 – zakończenie i podsumowanie imprezy (w tym ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień)

III. Warunki uczestnictwa

Zapisy na rajd do dnia 19 września 2014 roku przyjmuje:

Starostwo Powiatowe w Szamotułach – Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły lub e-mail: hanyzakb@szamotuly.com.pl

Rajd ma charakter otwarty i jest imprezą bezpłatną, przeznaczoną przede wszystkim dla drużyn rodzinnych (min. liczba osób w drużynie – 2 os., maksymalna – 10 osób), z terenu Powiatu Szamotulskiego (mile widziani rodzice z dziećmi).

Zgłoszenie na rajd winno zawierać:

 • miejsce startu,
 • wykaz uczestników w drużynie (od 2- 10 osób),
 • dane i podpis kierownika drużyny,

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie pod opieką dorosłego.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

Telefonicznych zgłoszeń i rezerwacji na rajd nie przyjmujemy.

IV. Świadczenia dla uczestnika

Uczestnikom rajdu o zapewniamy:

 • pakiet startowy dla drużyny,
 • okolicznościowy znaczek rajdowy,
 • materiały krajoznawczo – przyrodnicze i promocyjne – m.in. LGD „Dolina Samy”,
 • odcisk okolicznościowej pieczęci dla wszystkich uczestników,
 • potwierdzenie uczestnictwa w książeczkach turystycznych,
 • posiłek regeneracyjny na mecie,
 • możliwość udziału w konkursach,
 • bezpłatny wstęp do wybranych obiektów kulturowych, w tym Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach,
 • ubezpieczenie od NNW,
 • oprawę muzyczną na mecie.

V. Obowiązki uczestnika

Od uczestników organizatorzy oczekują:

 • przebycia trasy zgodnie z regulaminem rajdu,
 • przestrzegania regulaminu imprezy i postanowień Karty Turysty,
 • podporządkowania się zaleceniom kierownictwa,
 • posiadania przez drużynę własnej apteczki,
 • aktywnego udziału w programie imprezy,
 • w przypadku rowerzystów obowiązuje karta rowerowa lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem na drogach publicznych,
 • dzieci nie posiadające karty rowerowej mogą brać udział w rajdzie jedynie pod opieką rodziców lub innych osób pełnoletnich ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko,
 • na całej trasie, a także w czasie zakończenia, uczestników obowiązuje kulturalne, turystyczno – rodzinne zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia, pogoda ducha i pomoc wszystkim innym uczestnikom rajdu.

VI. Przewidziane konkursy

Dla uczestników rajdu przewidziano konkursy, ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych drużyn (po jednym przedstawicielu z drużyny), tj.:

 • konkurs wiedzy o LGD „Dolina Samy” i walorach przyrodniczo – kulturowych Powiatu Szamotulskiego,
 • konkursy rekreacyjne (rzuty lotką do celu, rzuty kółkami) i sprawnościowe (kolarski tor przeszkód, slalom w unihokeja) na mecie rajdu.

Zwycięzcy otrzymają nagrody – decyduje punktacja.

Ponadto przewiduje się konkurs na najaktywniejszą drużynę rajdową – decyduje suma punktów z poszczególnych konkursów i zadań na trasie (zasady punktacji drużyny otrzymają na starcie).

VII. Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje utratę praw do wszelkich świadczeń.

Ostateczna interpretacja regulaminu rajdu należy do organizatorów.