Muzeum Zamek Górków

Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

  • Kontrast
  • Układ strony
  • Rozmiar czcionki

Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach posiada do wynajęcia pomieszczenia o powierzchni użytkowej 50 m2 na prowadzenie działalności gospodarczej.

Regulamin składania ofert na dzierżawę „Małej Oficyny”

Przedmiotem dzierżawy jest budynek zwany „małą oficyną” (bistro) o powierzchni użytkowej 50 m2 wraz z tarasem o powierzchni 10 m2, mieszczącym się na terenie Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach przy ul. Wronieckiej 30.

Budynek wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, gazową i elektryczną.

 1. Oferta powinna zawierać dane oferenta, rodzaj działalności oraz proponowaną cenę dzierżawy za miesiąc (brutto) bez opłat za energię elektryczną, gaz, wodę i wywóz nieczystości.
 2. Minimalną wysokość czynszu za dzierżawę „małej oficyny” ustala się na kwotę 1000,00 PLN brutto.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych tytułem: „dzierżawa małej oficyny” w terminie do 06 września 2012 r., w siedzibie Muzeum (sekretariat), lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu).
 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07 września 2012 r. o godz. 09.00.
 5. Oceny ofert dokona komisja powołana przez Dyrektora Muzeum Zamek Górków.
 6. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia oferty ze względu na zaproponowany rodzaj prowadzonej działalności.
 7. Zapoznanie się ze stanem techniczno – użytkowym budynku będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 061-29-218-13.
 8. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 7 dni o wynikach wyboru oferty.
 9. Osoba wygrywająca zostanie powiadomiona pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) o terminie zawarcia umowy dzierżawy.
 10. Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku od dnia 1 września 2012 (z możliwością jej przedłużenia o kolejne 2 lata, jeśli współpraca przebiegać będzie bez zastrzeżeń). Obie strony obowiązywać będzie miesięczny termin jej wypowiedzenia.
 11. W przypadku wypowiedzenia umowy lub niepodpisania jej przez oferenta, który złożył najlepszą ofertę, umowa zawarta zostanie z kolejną osobą wskazaną w protokole z otwarcia ofert.